Reklamacje i zwroty Sklepu Internetowego Gastory

Zasady reklamacji i zwrotu towaru dla Konsumentów

1. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową., tj. konsument w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Konsumenta na adres wskazany przez Sklep Internetowy Gastory.

4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany tym samym zwrot towaru uznaje się za niezwrócony.

5. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

6. Sklep Internetowy Gastory ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu zapłaconą cenę produktów oraz koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep , bez względu na to, jaki rodzaj przesyłki wybrał Konsument.

Zasady reklamacji i zwrotu towaru dla Firm

1. Odpowiedzialność Sklepu Internetowego Gastory z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru zakupionego przez podmioty niebędące Konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest wyłączona. Sprzedawane produkty posiadają gwarancję producenta.

2. Zwrot towaru niewadliwego jest możliwy tylko po indywidualnym ustaleniu z Firmą Gastory. Za zwracany towar Gastory zastrzega sobie możliwość pobrania z tego tytułu opłaty.

3. Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres wskazany przez Sklep Internetowy Gastory.