Regulamin Sklepu Internetowego Gastory

 

§ 1 Postanowienia Ogólne i Definicje

 1. Sklep Internetowy Gastory umożliwia dokonanie zakupów wyłącznie za pośrednictwem Internetu pod adresem www.gastory.pl
 2. Sklep jest własnością firmy handlowej Gastory (w dalszej części regulaminu zwany „Sprzedającym” ) z siedzibą ul. Legionów Polskich 31, 38-500 Sanok, NIP: 687-138-08-13.
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży w Sklepie Internetowym Gastory a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Sklepu Internetowego Gastory, jako podmiotu prowadzącego sprzedaż internetową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta.
 5. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym Gastory, Klient zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem i zaakceptowania jego warunków.
 6. Gastory zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, nie ma to jednak wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Klientem jest każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
 8. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową., tj. konsument w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 9. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego Gastory w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 11. Sklep Internetowy Gastory nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w sprawnym funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Gastory spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub problemami technicznymi leżącymi po stronie Klienta.
 12. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego Gastory w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

§ 2 Rejestracja i Konto Klienta

 

 1. W celu utworzenia konta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu Gastory i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień i w celach marketingowych. 
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Gastory należy wysłać wiadomość   e-mail z adresu aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Gastory z prośbą o usunięcie konta.

§ 3 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu Gastory nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego art. 71, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Gastory za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu Gastory przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu Gastory, kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „dodaj do koszyka” pod danym towarem prezentowanym na stronie Internetowej Sklepu Gastory. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy, wybierając na stronie Internetowej Sklepu Gastory przycisk „Zamawiam”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 4. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu kliknięcia opcji „Zamawiam”. Późniejsza zmiana zamówienia zależy od zgody Sklepu Internetowego Gastory w odpowiedzi na prośbę Klienta złożoną w formie e-maila. 
 5. Sklep Internetowy Gastory zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał dostarczonego mu przedmiotu zamówienia.
 6. Sklep Internetowy Gastory zastrzega sobie możliwość, w przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, według wyboru Klienta:

a)      do anulowania całości zamówienia - jeśli Klient dokona takiego wyboru Sklep Internetowy Gastory będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia; 

b)      do anulowania części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;

c)    do podziału zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji (do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie). Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek

 1. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, o której mowa w ust. 6, w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia (ust. 6), jak i w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem, Sklep Internetowy Gastory dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie. W pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres wskazany w koncie Klienta.
 2. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt. 6-7, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep Internetowy Gastory zwróci Klientowi zapłaconą kwotę lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego Gastory mogą pojawiać się informacje o promocjach, które  nie podlegają łączeniu, chyba, że wynika to z regulaminu promocji.

§ 4 Płatności

 1. Ceny produktów w Sklepie Internetowym zawierają wszystkie podatki i podawane są w polskich złotych. Nie zawierają natomiast informacji odnośnie kosztów dostawy (która uzależniona jest  od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz  wielkości zamówienia)  i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Formy płatności:

a)      przedpłata 100% - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – zamówienia realizowane będą po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy

b)      gotówką za pobraniem - wyłącznie do kwoty nie przekraczającej 5000,00 zł brutto

 1. Na życzenie wystawiamy fakturę pro forma.
 2. Opłat za zamówienia należy dokonywać w całości.
 3. Płatność za zamówienie przelewem bankowym powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności drogą e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sklep Internetowy Gastory odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności Sklep Internetowy Gastory prześle Klientowi oświadczenie drogą e-mail o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Dostawa i czas realizacji zamówień

 1. Sklep Internetowy Gastory realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Czas realizacji zamówienia od daty zaksięgowania wpłaty do 48 godzin.
 4. Przesyłki pobraniowe wysyłane są do 24 godzin od daty złożenia zamówienia.
 5. Istnieje możliwość wydłużenia terminu dostawy z powodu braków magazynowych o czym Klient zostanie poinformowany.
 6. Zachęcamy do wcześniejszego kontakt w celu ustalenia terminu dostawy.
 7. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
 8. O przewidywanym terminie wysyłki Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 9. W przypadku płatności z góry termin nadania przesyłki liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy Gastory wpłaty, natomiast w przypadku płatności za pobraniem potwierdzenia przez Sklep Internetowy Gastory otrzymania zamówienia.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji wysyłki w terminie Sklep Internetowy Gastory zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego terminu dostawy       i poinformowania o tym fakcie Klienta drogą e-mailową lub telefonicznie.
 11. Wszystkie przesyłki są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.
 12. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem, a ich reklamacje nie będą uznawane.
 13. Klient ma obowiązek sprawdzić  doręczoną przesyłkę  w obecności Kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od przewoźnika spisania właściwego protokołu ( podpisany przez dostawcę i odbiorcę) oraz o jego niezwłoczne przesłanie do Sklepu Internetowego Gastory.
 14. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem (podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy), przewoźnik pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu ponownej dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego Gastory  przez przewoźnika, Sklep Internetowy Gastory skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

 

§ 6 Reklamacje

 

 1. Sklep Internetowy Gastory zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego stosuje się wówczas do umowy sprzedaży przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży Konsumentowi. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Jeżeli towar ma wady konsument może:

     a)  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sklep Internetowy Gastory niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;

     b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Internetowy Gastory.

 1. Reklamacje związane z towarem należy kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy w terminie do 7 dni od daty dostawy.
 2. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Na żądanie Sklepu Internetowego Gastory produkt musi zostać przesłany wraz z reklamacją na adres wskazany przez Sprzedawcę (w przypadku gdy jest to konieczne dla wyjaśnienia sprawy). Koszt przesyłki ponosi Konsument. Przesłanie towaru przez Konsumenta za pobraniem nie będzie akceptowane.
 3. Sklep Internetowy Gastory w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonego przez Konsumenta.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 6. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas ust. 1-7 niniejszego paragrafu nie stosuje się. Odpowiedzialność Sklepu Internetowego Gastory z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru zakupionego przez podmioty niebędące Konsumentami w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest wyłączona.

 

§ 7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę sprzedaży na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Klienta.
 3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży przesyłając do Sklepu Internetowego Gastory oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu (przesłanym przez Sklep Internetowy Gastory lub na formularzu, stanowiący załącznik nr 2 do ustawy). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sklep Internetowy Gastory potwierdza Klientowi drogą e-mail otrzymanie formularza odstąpienia od umowy.
 4. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Konsumenta na adres wskazany przez Sklep Internetowy Gastory.
 5. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany tym samym zwrot towaru uznaje się za niezwrócony.
 9. Sklep Internetowy Gastory  ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu zapłaconą cenę produktów oraz koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep Internetowy Gastory, bez względu na to, jaki rodzaj przesyłki wybrał Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zwrot wpłaty dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument:

a)  Jeżeli Konsument zapłacił za towar przelewem bankowym, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy;

b)  Jeżeli Konsument zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (pobranie), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy w przypadku braku rachunku bankowego Sklep Internetowy Gastory wyśle do Konsumenta na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego.

11. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy Gastory, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument  ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres wskazany przez Sklep Internetowy Gastory przed upływem tego terminu.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

14. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Firma Gastory z siedzibą ul. Legionów Polskich 31, 38-500 Sanok.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Gastory przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą za jego zgodą również w celach marketingowych – Newslettera oraz innych informacji handlowych.

 

§ 9 Postanowienie końcowe

 1. Gastory zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep Internetowy Gastory do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 2. Gastory dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi w ramach sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub towaru, lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy infrastruktury informatycznej sklepu.
 3. Gastory nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Gastory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Gastory.